Doc Icon Contact Icon User Icon
Doc Icon Contact Icon User Icon
Doc Icon Contact Icon User Icon

WELK VOORDEEL BIEDT U DIT ?

WELK VOORDEEL BIEDT U DIT ?


Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen : Metrologielaan 8, B 1130 Brussel.

Meer info : www.gfg.be
Per e-mail : mail@gfg.be - Fax +32-(0)2 240 68 08


GARANTIEVOORWAARDEN


I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:

VERZEKERAAR : de onderlinge verzekeringsvereniging "Garantiefonds Reizen" - hierna "de vereniging" genoemd - met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Metrologielaan 8.

VERZEKERINGNEMER : het vergunninghoudend reisbureau (reisorganisator of reisbemiddelaar) dat het verzekeringscontract sluit met de verzekeraar.

VERZEKERDE : de reiziger die een reiscontract (hetzij een contract tot reisorganisatie, hetzij een contract tot reisbemiddeling) met de verzekeringnemer heeft gesloten en in wiens voordeel de verzekeringsprestaties bedongen zijn.


II. ANNULATIEVERZEKERING

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

Artikel 1. Wat waarborgt deze verzekering ?

Wanneer een verzekeringnemer financieel onvermogend wordt voordat de reis een aanvang heeft genomen, waarborgt de vereniging de terugbetaling aan de verzekerde van de reeds door hem aan de verzekeringnemer betaalde bedragen. De waarborg wordt verleend in toepassing van artikel 36 van de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling - weliswaar binnen de perken van de artikelen 2 en 4 - en geldt voor alle diensten waarvoor de verzekeringnemer zelf een leveringsplicht had.

Artikel 2. Wat is de omvang van de verzekering ?

De vereniging waarborgt de terugbetaling aan de verzekerde van de reeds door hem aan de verzekeringnemer betaalde bedragen, wanneer de verzekeringnemer tengevolge van zijn financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de verzekerde niet meer kan nakomen voor de uitvoering van het reiscontract.

De door de verzekerde voor de aanvang van de reis gemaakte onkosten, zoals visumkosten, inentingen, reserverings- of wijzigingskosten, premies voor niet in de reissom begrepen reisverzekeringen afgesloten door de verzekerde... worden niet door de vereniging terugbetaald.

Artikel 3 - Vervangende reis

De vereniging heeft het recht om aan de verzekerde volgende keuze te laten :

ofwel de terugbetaling van de reeds door de verzekerde aan de verzekeringnemer betaalde bedragen. ofwel de uitvoering van het reiscontract of van een vervangende reis, eventueel mits teruggave of opleg, indien de vervangende reis respectievelijk minder duur of duurder is dan de uitkering waarop de verzekerde recht heeft.

Artikel 4. Wat zijn de verzekerde bedragen ?

De vereniging betaalt maximum het totaal van de door de verzekerde aan de verzekeringnemer betaalde reissom terug, na aftrek van een franchise van 5 % die ten laste blijft van de verzekerde.

Artikel 5. Waarborg in de tijd

De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de verzekeringnemer afsluit, terwijl de verzekeringsovereenkomst van kracht is.

Artikel 6. Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval

De verzekerde moet zijn aanvraag tot terugbetaling per aangetekend schrijven richten aan :

De vereniging, of het reisbureau waarbij hij het reiscontract geboekt heeft (voor zover dit zelf niet financieel onvermogend is). De verzekerde wordt geacht zich op die manier rechtstreeks tot de maatschappelijke zetel van de vereniging te wenden.

De aanvraag tot terugbetaling moet vergezeld zijn van volgende documenten : de bestelbon en/of het reiscontract en/of de bevestiging en/of de rekening, het betalingsbewijs; de eventueel reeds afgeleverde reisdocumenten, zoals vervoer biljetten, tickets, vouchers...

De verzekerde mag geen betalingen meer verrichten aan de verzekeringnemer, nadat hij door de vereniging in kennis werd gesteld van het financieel onvermogen van de verzekeringnemer.

Indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de vereniging het recht: Bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren; In de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de vereniging geleden nadeel


De bewijslast berust bij de vereniging.


III. BIJSTANDVERZEKERING

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

Artikel 1. Wat waarborgt deze verzekering ?

Wanneer een verzekeringnemer financieel onvermogend wordt tijdens de uitvoering van het reiscontract, waarborgt de vereniging de verderzetting van de reis of de repatriëring van de verzekerde. De waarborg wordt verleend in toepassing van artikel 36 van de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling voor alle diensten waarvoor de verzekeringnemer zelf een leveringsplicht had.

Artikel 2. Wat is de omvang van de verzekering ?

De vereniging heeft het recht om, in het belang van de verzekerde, een van de volgende mogelijkheden aan de verzekerde op te leggen:

ofwel de verderzetting van de geboekte reis;

sofwel de repatriëring, eventueel aangevuld met een verlengd verblijf in een gelijkwaardige a ccommodatie als de geboekte, wanneer die onmiddellijk beschikbaar is.

Het transportmiddel evenals de accommodatie worden door de vereniging bepaald.

De vereniging neemt de communicatiekosten ten laste, die de verzekerde in het buitenland heeft gemaakt om de vereniging te bereiken, wanneer de oproep van de verzekerde gevolgd wordt door een bijstandverlening gewaarborgd door deze afdeling.

Artikel 3. Wat zijn de verzekerde bedragen ?

De vereniging betaalt alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de mogelijkheden, zoals vermeld in artikel 2 van de bijstandverzekering.

Haar prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor de verzekerde.. De vereniging kan de kosten van niet-contractuele prestaties uitgevoerd in het belang van de verzekerde, terugvorderen.

Artikel 4. Waarborg in de tijd

De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de verzekeringnemer afsluit, terwijl de verzekeringsovereenkomst van kracht is.

Artikel 5. Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval

De verzekerde moet zijn aanvraag tot repatriëring zo spoedig mogelijk, behalve ingeval van overmacht, telefonisch, per telegram of telefax richten aan : de vereniging, of het reisbureau waarbij hij het reiscontract geboekt heeft (voor zover dit zelf niet financieel onvermogend is). De verzekerde wordt geacht zich op die manier rechtstreeks tot de maatschappelijke zetel van de vereniging te wenden.

Indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de vereniging het recht :

bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;

in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de vereniging geleden nadeel.

De bewijslast berust bij de vereniging.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hoe herkent u een reisbureau of touroperator, aangesloten bij het Garantiefonds Reizen ?

U kan dergelijk reisbureau gemakkelijk herkennen aan de raamsticker met het logo van het Garantiefonds.

Kijk dus, voordat u een reis boekt, of u onze sticker ziet, en of de sticker nog geldig is ! Deze gegevens zullen elk jaar veranderen.

Een aangesloten touroperator kan u herkennen aan het gebruik van ons logo in de brochures of op de reisdocumenten. U kan ons natuurlijk ook altijd bellen (02 240 68 00) om te vragen of uw reisbureau of touroperator verzekerd is.

U betaalt niets extra voor deze verzekering !

De reisbureaus hebben de prijs van de verzekering al verrekend in de kostprijs van de reis.

Wat verzekert het Garantiefonds NIET ?

Wij treden enkel op bij financieel onvermogen van een reisorganisator of reisbemiddelaar, dus eigenlijk in geval van een (nakend) faillissement.

U kan bij ons dus niet terecht voor klachten over de reis, individuele betalingsproblemen en dergelijke.

U kan ons wel bellen om te vragen of een reis bureau bij ons aangesloten is : indien dit zo is, kan u met een geruster hart bij dit reisbureau boeken en op reis vertrekken.

Wat dient u te doen in geval van problemen ?

U contacteert uw reisbureau, of rechtstreeks het Garantiefonds Reizen ® :

GARANTIEFONDS REIZEN ®

Metrologielaan 8

B - 1130 Brussel

Fax : +32-(0)2 240 68 08

Welk middel u ook gebruikt om ons te contacteren, vermeld steeds duidelijk :

uw naam en voornaam

de plaats waar u zich bevindt, en telefoon- en faxnummer

het reisagentschap waar u uw reis geboekt hebt, en/of de touroperator waarmee u op reis bent (evenals het reservatienummer).

CONTACTEER-ONS

Open van Maandag tot Vrijdag

09u00 tot 18u00

We werken nauw samen met uw reisbureau! Tot ziens!

Per e-mail : info@usatravel.be
CONTACTEER ONS

Open van Maandag tot Vrijdag

09u00 tot 18u00

We werken nauw samen met uw reisbureau!
Tot ziens!

PEr e-mail : info@usatravel.be